Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Gewoon in Cambodja, hierna te noemen GiC, u over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn betreffende die persoonsgegevensverwerking en andere informatie die te maken heeft met de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van GiC, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als donateur, als geïnteresseerde of als nieuwsbriefontvanger en update ontvanger.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

GiC

GiC is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. GiC is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilt u hierover contact opnemen met GiC, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt GiC en wat wordt er mee gedaan?

GiC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs, nieuwsbrief- ontvangers en andere geïnteresseerden. GiC verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding of registratie.

De categorieën persoonsgegevens die GiC verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (naam, (e-mail) adres, en telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens)

GiC verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

  • Deze doeleinden zijn: het beheren van de donateursadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, het voeren van acties voor donateurs- en fondsenwerving en het gericht informeren over activiteiten. Het verzenden van mailingen waar u zich voor hebt aangemeld.
  • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie.

Hoe lang bewaart GiC uw persoonsgegevens?

GiC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers) op grond van wettelijke voorschriften verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat GiC om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen GiC of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen GiC worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de vrijwilligers die verbonden zijn aan het Thuisfrontteam.

Alleen de vrijwilligers die belast zijn met de donateursadministratie kunnen de persoons- gegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. De vrijwilliger, die de nieuwsbrieven verzorgd heeft ook toegang tot de mailadressen.

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn geïnstrueerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. GiC maakt geen gebruik van automatisch verwerkte gegevens op basis van profilering of van enig andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van GiC en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de donateurs- en financiële administratie, het verzenden van magazines en andere post en digitale mailingen, het beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d.

Wanneer GiC persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben GiC en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van persoonsgegevens (vastgelegd in verwerkersovereenkomst).

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die GiC heeft, namelijk:

  • het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor)
  • het recht van inzage
  • het recht van correctie
  • het recht van verwijdering
  • het recht om toestemming in te trekken

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.

Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, dan zal GiC u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doel.

Zo’n verzoek kunt u indienen per e-mail: thuisfront@gewoonincambodja.nl

Houd er rekening mee dat GiC in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.

Houd er tevens rekening mee dat GiC in verband met wettelijke verplichtingen (zoals de bewaartermijn voor de financiële administratie) niet alle persoonsgegevens per direct mag verwijderen.

Contact met GiC

Wilt u contact met GiC, bijvoorbeeld mbt deze privacyverklaring? Stuur dan een mail naar

thuisfront@gewoonincambodja.nl 

___________________________________________________________________________

Deze privacyverklaring is (in mei 2020) opgesteld naar voorbeeld – en met toestemming van stichting Hulp Oost Europa (HOE).